یو پی اس UPS

يو پي اس ها : يو پي اس دستگاهي الكترونيكي به منظور تامين پيوسته انرژي براي دستگاههاي مصر ف كننده كه به اختلالات موجود در شبكه و قطع برق حساس بوده و به دليل ضرورت و حساسيت هاي فوق العاده زياد، جزو تجهيزات حياتي مجموعه هاي كامپيوتري، مخابراتي، كنترل و ابزار دقيق، آزمايشگاهي و بيمارستاني ميباشند.

كاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ، تغيير فركانس، انواع اعوجاج لحظه اي يا دايم، نمونه هايي از مشكلات ايجاد شده بر روي شبكه هاي برق شهري میباشند.

دستگاه هاي الكترونيكي پيشرفته و حساس (نظير سيستم هاي كامپيوتري، تجهيزات مخابراتي و پزشكي) با توجه به كاربردهاي ويژه و حساسي كه دارند نيازمند یو پی اس بوده تا ولتاژ و فركانس ثابت و قابل اطمينان را تامين نمايد.

 

یو پی اس

Line-Interactive

 

یو پی اس

آنلاین تکفاز

یو پی اس

آنلاین سه فاز به تکفاز

یو پی اس

آنلاین سه فاز

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید